Dječji vrtić Blato

Natjecaj Zdr Vod 1 2024

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto zdravstveni voditelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 40. Statuta Dječjeg vrtića Blato te Odluke Upravnog vijeća od 3. lipnja 2024. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Blato 11. lipnja 2024, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA – 1 izvršitelj (m/ž) za rad u Dječjem vrtiću Blato, na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno)

Uvjeti su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to:

Poslove Zdravstvenog voditelja može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu zdravstvenog voditelja, a koji može biti:

a) preddiplomski sveučilišni studij,

b) stručni studij sestrinstva,

c) studij kojim je stečena VŠS sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima

d) sveučilišni diplomski studij,

e) specijalistički studij sestrinstva.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u presliku:

  • životopis,
  • presliku dokaza o stručnoj spremi,
  • elektronički zapis od HZMO,
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika (prilikom eventualnog zaposlenja kandidata poslodavac utvrđuje zdravstvenu sposobnost radnika),
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za kazneno djelo navedeno u čl. 25. Zakona, ne starije od dana objave natječaja,
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za prekršaj naveden u čl. 25. Zakona, ne starije od dana objave natječaja,
  • potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona, ne starija od dana objave natječaja,
  • izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona za prijem u radni odnos (vlastoručno potpisana),
  • dokaz o državljanstvu,
  • presliku rodnog lista.

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

Uvjeti: Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulaze svi potrebni dokazi (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih  branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl. 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ-ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA“, potrebno je dostaviti poštom na adresu Dječji vrtić Blato 1. ulica 23, 20271 Blato.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravovremene i/ili nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Blato može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Predsjednica Upravnog vijeća

Marija Bačić, dr. med.

NAPOMENA

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Blato  dana  12. lipnja 2024. godine i važi do 20. lipnja 2024. godine

Preuzimanje: pdf Natječaj za prijem radnika na radno mjesto zdravstveni voditelj/ica (388 KB)

Oglasna tabla

dvrtic

„Dječji vrtić Blato“ kao samostalna ustanova započela je s radom 1. siječnja 1998. godine.

Općina Blato

Zatvori