Programi

Programi javnih potreba

Program predškole

Cilj programa predškole je zadovoljavanje djetetovih razvojnih potreba i interesa te poticanje svih aspekta djetetova razvoja, a namijenjen je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, kako za djecu koja su polaznici dječjega vrtića, tako i za djecu te dobi koja nisu polaznici dječjeg vrtića. Bitno je osigurati okružje u kojem će djeca najviše moguće razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje aktualne interese i time steći znanja, vještine i navike koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja, što ga u očekuju u školi.

Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole omogućavaju zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem osobnih potencijala.

Program predškole je obavezan za svu djecu u dobi prije polaska u osnovnu školu u trajanju od 250 sati i besplatan je.

Posebni program za djecu s teškoćama i integraciji 

Prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe   u odgojno-obrazovne skupine s posebnim programom u dječjem vrtiću uključuju se djeca s teškoćama kojima se vrsta i stupanj teškoće utvrđuje prema propisima iz područja socijalne skrbi. Prosudbu o uključivanju djece donosi tim stručnjaka (ravnateljica, stručni suradnici i zdravstvena voditeljica) dječjeg vrtića.

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju je vrlo  kompleksan i zahtjevan zadatak. Prije uključivanja djeteta u redovne uvjete odgoja i obrazovanja, potrebno je edukacijskim postupcima i ranim tretmanom razviti kod njega preduvjete potrebne da može upotrijebiti pozitivne učinke integracije i uključenja u vršnjačke skupine, te mu olakšati usvajanje vještina znanja iz socijalnih interakcija. 

Program za potencijalno darovitu djecu

U program će biti uključena djeca polaznici redovitih programa koja će prema višestrukom pristupu identifikacije darovitosti biti procijenjena kao potencijalno darovita i darovita djeca. Program će provoditi  posebno educirani odgojitelji, stručni suradnici pedagoginja, zdravstvena voditeljica i vanjski suradnici psiholog, logoped i stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila.

Oglasna tabla

dvrtic

„Dječji vrtić Blato“ kao samostalna ustanova započela je s radom 1. siječnja 1998. godine.

Općina Blato

Zatvori